Miljökontroll

Tillståndsmyndighet Marks Kommun, avdelning Bygg och Miljö. Vi har ett mycket gott samarbete som utvecklat vår miljösäkerhet.

 

Beredning

Tillståndsmyndighet Länsstyrelsen som delegerat kontrollen till kommunens miljökontor "Bygg och Miljö" som sköter tillsynen. Vi har tillstånd för att bereda 200000 kg/år. Vi bereder nu ca 80000 kg/år. Tillståndet innebär förbud mot utsläpp till avlopp.

 

Brandsäkerhet

Räddningstjänsten är tillsyningsmyndighet och gör tillsyn av vårt systematiska brandskyddsarbete som bygger på egenkontroll. 

 

Säkerhet

Säkerhetsarbete som syftar till att förhindra olyckor är viktigt. Tillsyningsmyndighet är Arbetsmiljöverket.  Lagstiftingen på området reglerar att arbetsplatser skall ha lokalt skyddsombud.  Även de fackliga organisationerna har regionala skyddsombud som stöd för de lokala. Facket utser skyddsombud. Ett skyddsombud har rätt att vid fara stoppa arbetet. I vårt systematiska arbetsmiljöarbete ingår regelbundna skyddsronder till alla arbetsplatser.

 

Hälsa

Vi gör årligen en anonym enkätundersökning med frågor till personalen om såväl social som fysisk hälsa. m.m. Resultatet kommuniseras internt och utgör grund för förbättringsarbete. Hörselkontroller göres regelbundet på personal som arbetar i bullrig miljö. Bidrag utgår till personal som deltager i fysiska aktiviteter på sin fritid.