Vatten, värme och kyla

Vatten

Horreds kommunala vatten pumpas 9 km. från en vattentäckt. En transport som förbrukar energi, detta gav oss iden om att samla upp regnvattnet. Regnvattnet samlas upp från fabriksbyggnadernas tak till en bassäng i källaren. Bassängen rymmer 22000, liter en storlek som beräknats utifrån vårt vattenbehov och nederbördssiffror från SMHI. På ingångssidan har vi ett grovfilter och en överrinningsfunktion till dagvattnet. På utgångssidan ett finare filter och en hydrofonanläggning. Genom att bassängen är placerad mörkt i en sval temperatur har vi inga problem med algtillväxt. Vi mäter PH värdet och har sett en klar förbättring från 1990 då bassängen byggdes, vilket tyder på minskat surt nedfall.

Miljörisk: Ingen identifierad
Miljöfördel: Minskad energiförbrukning och minskad försurning när motsvarande mängd regnvatten inte behöver filtreras naturligt genom jordlagren.

Värme

I samarbete med våra grannar, två möbelindustrier, Marks kommun och ett energibolag startade vi en gemensam anläggning för uppvärmning med biobränsle år 2000. Anläggningen förser nu stora delar av Horred med fjärrvärme. 

Till uppvärmning av våra lokaler åtgår 373000 Kw. Kostnad 244 000 SEK.

Kyla

Vårt behov av kylning är i huvudsak begränsat till de korta perioder på sommaren då det är extremt varmt utomhus.

Vi har två system för kylning:
A. Bergvärme som endast användes till kylning. Vi har borrat fyra 150 meter djupa hål från vilka kylan hämtas via det kalla grundvattnet.
B. Ett antal luftvärmepumpar som bara användes till kylning. Pumparna är utplacerade i olika kontor som av byggnadstekniska skäl, pga gamla byggnader, inte kan kopplas till centrala kylsystemet.

Gasol

Till vår beredningsanläggning köper vi Gasol för uppvärmningen av torkenheterna samt till produktion av ånga.

Svensk gasol framställes av naturgas 70% och olja 30%. Utsläppen av koldioxid är mindre än för olja. Läs mer på: www.energigas.se/faq/faqgasol

Årlig förbrukning 118700 Kw.  Kostnad 116 000 SEK.